MSB överlämnar budgetunderlag. Näringslivets roll i totalförsvaret har tidigare diskuterats och utreds just nu. Hur förbereder sig företag och vilken roll finns att fylla? Bemakon hjälper till och kan stödja företag i att identifiera strategier inför de nya satsningarna inom Svenskt totalförsvar.

MSB har överlämnat budgetunderlaget för perioden 2021–2023 till regeringen. Förutom egna utvecklingsbehov, behöver MSB ta höjd för andra aktörers behov av stöd i det fortsatta arbetet att utveckla civilt försvar. Totalt äskar myndigheten 588 miljoner kronor i anslagsförstärkningar år 2021, 839 miljoner kronor 2022 och 986 miljoner kronor 2023.
– 
Det är stora belopp för att vi ska kunna ta de utvecklingssprång som behövs inom hela MSB:s ansvarsområde, men framförallt inom civilt försvar. Det behövs en ordentlig satsning på civilt försvar, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

MSB lyfter också fram nödvändiga satsningar för att utveckla krisberedskapen, det vill säga sånt som inte ryms inom civilt försvar och utveckling inom området skydd mot olyckor. Bland annat gäller det:

Det ökade anslaget är avsett att användas till att utveckla och stärka samhället och aktörerna i systemet och är inte specifikt avsett för MSB:s verksamhet.

Förslag på konkreta åtgärder:

• Bygga nya och modernisera äldre ledningsplatser.

• Utveckla fler nationella förstärkningsresurser som till exempel hantering av farliga ämnen (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva).

• Förstärka kommunal räddningstjänst med personal och materiel, inrätta regionala räddnings- och undsättningsstyrkor.

• Årliga ledningsövningar och en totalförsvarsövning år 2025, samt utbildningar i totalförsvar.

• En bred satsning på cybersäkerhet, teknik för att detektera och hantera it-incidenter och ett kraftsamlande cybersäkerhetscentrum.

• Ett nytt system för totalförsvars­viktiga företag, och nya samarbetsformer och nätverk för att utveckla försörjningsberedskapen tillsammans med näringslivet.