Säkerhetsklassad personal

Rekrytering av personal som skall delta i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller är viktig för skydd mot terrorism ställer särskilda krav och innehåller moment som normalt inte brukar ingå i en anställningsprocess. 

En säkerhetsprövning ska klarlägga om personen är lämplig, lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt i allmänhet och Sveriges säkerhet i synnerhet. 

Från och med den 1 april 2019, börjar den nya säkerhetsskyddslagen att gälla, Säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) och Säkerhetsskyddsförordning (SFS 2018:658)

Den nya lagen ställer krav på vad företag, offentliga och enskilda verksamheter skall göra för att skydda uppgifter som är viktiga för Sveriges säkerhet. Det vill säga alla som kommer delta eller driva verksamhet som är viktigt för Sveriges (rikets) säkerhet. 

Säkerhetsklassning

Anställning eller annat deltagande i verksamhet som innebär att en anställd får tillgång till sekretessbelagda uppgifter som har betydelse för Sveriges säkerhet placeras i så kallade säkerhetsklasser. Det finns tre olika säkerhetsklasser och vilken klass man placeras i beror på i vilken utsträckning den anställde får del av sekretessbelagda uppgifter.Vid första intervjutillfället är det inte alltid lämpligt eller tillåtet att innehållet berör frågor som skall belysas vid en säkerhetsprövning. Därför behöver man planera en sådan process noggrannare. Inför rekrytering av personer som skall inneha en säkerhetsklassad tjänst skall man skapa sig personlig kännedom om den sökande. Det kan göras genom att belysa personalia, umgänge, utbildning, tidigare anställningar, ekonomi, utlandsresor, fritidsintressen, drog- och alkoholvanor, personliga egenskaper och eventuella intressekonflikter eller sårbarheter.

Registerkontroll

För att kunna tjänstgöra i säkerhetsklassad tjänst skall också registerkontrollen genomföras. Det är en del av den säkerhetsprövningsprocessen som myndigheter måste genomföra och fungerar som underlag när myndigheten sedan fattar beslut om anställningar. Registerkontroller utför Säkerhetspolisen enligt särskild ordning och först efter att övriga moment i prövningen är genomförda får man skicka in underlagen till dem. Personen kontrolleras då mot belastnings-, misstanke- och polisens allmänna spaningsregister och uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen.

Kontinuerlig uppföljning

Säkerhetsprövningen skall följas upp med utbildningar och personliga samtal under hela anställningstiden. På så vis ges den anställda möjlighet att aktivt uppdatera sig om de regler som gäller för verksamheten samt får möjlighet att diskutera eventuella förändringar i sina personliga förhållanden.