Strategiskt och operativt säkerhetsarbete i offentlig och privat sektor

En framtidssäkrad tredagarsutbildning inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet som omhändertar säkerhetskultur, cybersäkerhet samt kris- och kontinuitetshantering.

Vår värld är i ständig förändring och med en teknikutveckling som går fortare och fortare öppnas det upp för nya sårbarheter och hot varje dag. Dessutom är det säkerhetspolitiska läget och globaliseringen numera en fråga som inte bara berör myndigheter och statsledning, utan även den privata sektorn.  Därför behöver myndigheter tillsammans med stora och små företag ha rätt strategi, struktur och ett robust säkerhetsarbete. 

Komplexa utmaningar måste hanteras snabbt och effektivt där både processer och medarbetare behöver vara i samklang. Dessutom skärps lagstiftningen inom samtliga säkerhetsområden och ställer högre krav på myndigheter och näringslivets aktörer.

Välkommen till en tredagars säkerhetsutbildning för beslutsfattare, ledare och säkerhetsansvariga.

Utbildningen leds av våra rådgivare och konsulter som varit aktiva på den internationella och svenska säkerhetsarenan med erfarenhet från både offentlig och privat sektor, börsnoterade internationella koncerner och samtliga sektorer i vårt samhälle. Teamet driver utbildningsprogrammet på ett konkret och verklighetsförankrat vis med praktiska exempel såväl som teoretiska resonemang.

Skärpt lagstiftning och nya krav på säkerhetsåtgärder och rapportering

Det finns ett antal nya och skärpta lagstiftningar som reglerar hur både myndigheter och företag måste upprätta systematiska säkerhetsåtgärder och rapportera avvikelser till ansvariga myndigheter. En uppdatering på lagstiftningen och vilka åtgärder man behöver vidta för efterlevnad presenteras och diskuteras. 

Bygg upp ett modernt och systematiskt säkerhetsarbete

Är risk- och kontinuitetshantering en affärsmöjlighet och konkurrensfördel som dessutom kan hantera det ständigt föränderliga cyberhotet genom en etablerad, levande och stark säkerhetskultur? Ja, med en grundläggande och lättimplementerad metod går det att få en bra säkerhetskultur som följer både lagstiftning, organisationens uppdrag och ägardirektiv ända ut i linjeverksamheten. 

Att förbereda sig på det som inte går att förutspå

Hur jobbar man före, under och efter krisen? Christian har byggt och implementerat kontinuitets- och krishanteringsplaner i både stora och små organisationer och deltagit i krisledningsarbetet av terrorattentatet på Drottninggatan, skogsbränderna under sommaren 2018 och återställningsarbetet efter stora samhällsstörningar och förtroendekriser. Vi får exempel på hur man sätter upp och övar en snabb och rak krisorganisation som fungerar både vid terrorattentat, pandemier och stora samhällsstörningar. 

Autentiska exempel och best practise ligger till grund för utbildningens innehåll och för den kursdeltagare som önskar draghjälp med att starta upp det egna säkerhetsarbetet kommer möjlighet ges att arbeta med hemuppgifter som ger nytta i den egna organisationen med relevant rådgivning och feedback. 

Utbildningen riktar sig till ägare, styrelser, ledningsgrupper och säkerhetsansvariga inom privat och offentlig sektor som behöver få en övergripande och uppdaterad kunskap om hur en modern säkerhetsorganisation byggs upp eller förvaltas. 

Kunskapen kan bland annat användas till strategiska beslut, ökad beställarkompetens eller rekrytering av säkerhetsansvariga och chefer inom säkerhetstunga verksamheter. 

Den ligger också till grund för uppstart av ett strukturerat säkerhetsarbete och möjligheten till de företagsanpassade workshoptillfällena i anslutning till utbildningen ger en komplett lösning för både stora och små organisationer.

INNEHÅLL:

DAG 1 – OMVÄRLD OCH HOTBILD

DAG 2 – VERKSAMHETSANALYS OCH SÄKERHETSFUNKTIONENS ROLL

DAG 3 – SÄKERHETSPLANERING, KONTINUITET SAMT INCIDENTOCH KRISHANTERING

Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet, dvs. hur en organisation prioriterar och faktiskt arbetar med risker och säkerhet kopplat till sin verksamhet. Vi fördjupar oss i vilka framgångsfaktorer som är nödvändiga för att lyckas med säkerhetsarbetet i hela organisationen.