Utbildning i Säkerhetsskydd för offentlig och privat sektor

UTBILDNINGEN ANORDNAS AV VÅRA UTVALDA PARTNERS. KONTAKT OSS FÖR MER INFORMATION.

Oavsett vilken eller vilka sektorer som företag och organisationer bedriver verksamhet i, så som tex energisektorn, transport och logistik, hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning, digital infrastruktur, livsmedelsindustri, handeln, försvarsindustrin eller inom fastighet och/eller underhåll av infrastruktur, så kommer både affärsmöjligheter, produktutveckling och kontinuitetsplanering vara viktiga framtida framgångsfaktorer.  

Offentlig och privat sektor i Sverige kommer behöva stärka sin förmåga till planering, skydd och åtgärder för att vara en attraktiv marknad och trovärdiga leverantörer i internationella sammanhang. Inte minst inom säkerhet, skydd, kris och kontinuitet.

Idag finns inga gränsöverskridande utbildningar, som omhändertar samhällets nya behov av samverkan som är tillgängliga för enskilda i någon nämnvärd utsträckning. De flesta utbildningar är mer eller mindre riktade mot offentlig sektor. Sverige behöver dock borga för att offentlig och privat sektor väver i varandra i detta viktiga arbete som inte lämnar någon oberörd eller exkluderad.  

Vår utbildning; Strategiskt & Operativt Säkerhetsarbete – för säkerhets/säkerhetsskyddschefer, koordinatorer och samordnare – är den enda i sitt slag där förståelse mellan näringsliv och offentlig sektor omhändertas och skapar ett stabilare näringsliv och robustare samhälle.

Utbildningen kan kompletteras med extra delprov till Diplomerad Säkerhetsskyddschef.

UTBILDNINGSPLAN

SÄKERHETSSKYDD BLOCK 1 – SÄKERHETSSKYDDSANALYS MED SÄKERHETSSKYDDSPLAN  

Syftet och mål är att öka kunskapen om säkerhetsskyddsanalys med säkerhetsskyddsplan, vägleda avseende lagstiftningen och i förlängningen bidra till ett säkert Sverige. Utbildningen är utformad för att beskriva såväl grundläggande som detaljerade delar inom området säkerhetsskyddsanalys med säkerhetsplan.  

Deltagare ska efter kursen kunna:

Deltagare ska efter kursen ha kunskaper om: 

Deltagare ska efter kursen ha färdigheten att: 

Deltagare ska, genom de i utbildningen förvärvade kunskaperna och färdigheterna, ha kompetensen att: 

SÄKERHETSSKYDD BLOCK 2 – INFORMATIONSSÄKERHET INOM PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR  

Syfte och mål 

Deltagare ska efter kursen kunna:

Deltagare ska efter kursen ha kunskaper om: 

 

Deltagare ska efter kursen ha färdigheten att: 

SÄKERHETSSKYDD BLOCK 3 – FYSISK SÄKERHET  

Syfte och mål 

Deltagare ska efter kursen kunna: 

Deltagare ska efter kursen ha kunskaper om: 

Deltagare ska efter kursen ha färdigheten att: 

Deltagare ska, genom de i utbildningen förvärvade kunskaperna och färdigheterna, ha kompetensen att: 

SÄKERHETSSKYDD BLOCK 4 – PERSONALSÄKERHET   

Syftet och mål är att öka kunskapen om personalsäkerhet, vägleda avseende lagstiftningen och i förlängningen bidra till ett säkert Sverige. Utbildningen är utformad för att beskriva såväl grundläggande som detaljerade delar inom området personalsäkerhet. Deltagare ska efter kursen kunna 

Deltagare ska efter kursen ha kunskaper om: 

Deltagare ska efter kursen ha färdigheten att: 

Deltagare ska, genom de i utbildningen förvärvade kunskaperna och färdigheterna, ha kompetensen att: 

SÄKERHETSSKYDD BLOCK 5 . SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING MED SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (SUA)

Syftet och mål är att öka kunskapen om säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal, SUA, vägleda avseende lagstiftningen och i förlängningen bidra till ett säkert Sverige. Utbildningen är utformad för att beskriva såväl grundläggande som detaljerade delar inom området Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal, SUA. Fortsättningsvis kommer säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal benämnas SUA. 

Deltagare ska efter kursen kunna: 

Deltagare ska efter kursen ha kunskaper om: 

Deltagare ska efter kursen ha färdigheten att: 

Deltagare ska, genom de i utbildningen förvärvade kunskaperna och färdigheterna, ha kompetensen att: 

SÄKERHETSSKYDD BLOCK 6 – IT- OCH CYBERSÄKERHET  

Syftet med ämnesområdet cybersäkerhet är att skapa kunskap om bevarandet av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos information och informationssystem i cyberrymden. För att uppfylla dessa tre aspekter kan organisationer guidas och alternativt även certifieras enligt standarder för informationshantering. 

Kunskaper 

Färdigheter 

Deltagare, genom de kunskaper och färdigheter som förvärvats under kursen, ska ha förmågan att: 

SÄKERHETSSKYDD BLOCK 7 – SIGNALSKYDD OCH SÄKRA KRYPTOGRAFISKA FUNKTIONER 

Syftet och mål är att öka kunskapen om signalskydd och säkra kryptografiska funktioner, vägleda avseende lagstiftningen och i förlängningen bidra till ett säkert Sverige. Utbildningen är utformad för att beskriva såväl grundläggande som detaljerade delar inom området signalskydd och säkra kryptografiska funktioner. Fortsättningsvis kommer signalskydd och säkra kryptografiska funktioner benämnas signalskydd. 

Deltagare ska efter kursen kunna 

Deltagare ska efter kursen ha kunskaper om: 

Deltagare ska efter kursen ha färdigheten att: 

Deltagare ska, genom de i utbildningen förvärvade kunskaperna och färdigheterna, ha kompetensen att: 

SÄKERHETSSKYDD BLOCK 8 – INDIVIDUELLA EXAMENSUPPGIFTER OCH OPPONERING